esky deutsch english

Dětský pěvecký sbor, Železný Brod, česká republika

Sbormistr: Josef Hlubuček

Dětský pěvecký sbor řETÍZEK je reprezentační sbor čtyřiceti dětí ve věku od 9 do 18 let, který pùsobí od roku 1976 při Základní umělecké škole v Železném Brodě. Zakladatelem sboru a jeho vùdčí osobností je sbormistr a hudební pedagog Josef Hlubuček. řetízek často doprovází komorní orchestr složený ze žákù a absolventù ZUŠ v Železném Brodě, na klavír a varhany doprovází Dagmar Vajdíková, Miloslava Vacíková a Vojtěch Wachtl.

Repertoár řetízku je mimořádně obsáhlý - od gregoriánského chorálu a písní ze středověkých kancionálù, přes skladby většiny slohových období včetně děl současných hudebních skladatelù, až ke spirituálùm a populární hudbě, obsahuje též mnoho českých, moravských a slovenských národních písní. Významné místo v repertoáru řetízku zaujímá hudba současných hudebních skladatelù, např. Jiřího Laburdy, Petra Ebena, Antonína Tučapského a dalších, jejichž skladby tento sbor s vděčností a s velkým uznáním a úspěchem interpretuje doma i v zahraničí.

řetízek vyniká kvalitou a barevností zvuku, má bohaté zkušenosti s účinkováním při nejrùznějších příležitostech a s rozmanitým repertoárem – od komorních představení a vernisáží, až po velké chrámové koncerty a slavnostní mše. Je často je zván k účinkování při významných kulturních a církevních událostech a slavnostech v české republice i v zahraničí, dokáže však zaujmout i dětské posluchače. Ročně uspořádá desítky koncertù, převažují koncerty chrámové s duchovní hudbou a právě interpretace této hudby přinesla řetízku největší úspěchy u posluchačù i odborných porot na soutěžích. Dùkazem je získání zlaté medaile na soutěži Iuventus mundi cantat Olomouc ´98 a dva úspěšné CD řetízek: Kyrie, eleison z roku 2000 a o dva roky později vydaný CD české Vánoce s řetízkem. Velkou poctou pro řetízek bylo pozvání arcibiskupství pražského k účinkování při slavnostní mši svaté do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě, kde sbor zpíval mši Missa clara Jiřího Laburdy a s podobným programem a se stejným úspěchem řetízek účinkoval při mnoha podobných událostech (např. při mši smíření v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích, slavnostní mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích v rámci festivalu duchovní hudby „Šumava – Bayerischer Wald 2006“). Významné místo v činnosti sboru zaujímají desítky koncertù v české republice, ale i zahraniční zájezdy a turné, např. do Spolkové republiky Německo, Slovenska, Itálie, Španělska, Polska a Chorvatska. Zde jsme zpívali pro nadšené věřící a další posluchače při mších v kostele sv. Marka v Makarské, v katedrále ve Splitu (1500 účastníkù mše), ve Františkánském klášteře v Zaostrogu.

Pod vedením svého sbormistra Josefa Hlubučka dosáhl řetízek několika významných ocenění na soutěžích, o kvalitách a všestrannosti sboru však svědčí především desítky koncertních zájezdù a turné a zde stovky vděčných, dojatých i nadšených posluchačù v české republice i v zahraničí. Za zmínku stojí i mediální partnerství a produkce v Radiu Prohlas, v českém Rozhlase na stanici Vltava, účinkování v adventním koncertu, který vysílala čT.

Technické vybavení:
- přenosné praktikábly
- digitální přenosné varhany Viscant, digitální klavír Technics,
- zvuková aparatura 2 x 300 W pro nástroje
- halogenové osvětlení na stojanech 2 x 1 kW
- sborové kostýmy (chrámové, letní, zimní – viz foto)
- zvuková aparatura pro ozvučení exteriéru: Mixážní pult Yamaha 2 x 500, mikrofony AKG C1000